Länskäriliiga 2018 joukkuejako

Länskäriliigan otteluohjelma

Seniorit

Chelsea

Alen
Remus
Holmberg
Aaron
Ohtonen
Tony
Rajala
Niklas
Rask
Noel
Hirvonen
Huuko-Augusti
Mykkälä
Aaron
Savioja
Jerry

Liverpool

Eskelinen
Tomas
Järvi
Julius
Sakala
Sisu
Sipponen
Antto
Mikkonen
Petja
Plaketti
Oskari
Silventoinen
Saku
Uronen
Santeri

Manchester United

Kaario
Ilmari
Ryynänen
Alex
Lindberg
Olivia
Somerla
Sisu
Tuura
Miko
Kaario
Johannes
Krook
Arthur
Saarenpää
Nemi

Tottenham

Jitman
Fim
Räyhäntausta
Hilma
Peltomaa
Eevert
Peltomaa
Oliver
Paananen
Tuukka
Somerla
Sisu
Kiviniemi
Emmi
Åström
Henrik

Juniorit

Barcelona

Latva
Lauri
Puhakka
Silja
Alen
Uuti
Koski
Vertti
Sinisaari
Konsta
Heinonen
Leo
Rosti
Vilma
Sakala
Sylvi

Betis

Etelätalo
Topias
Jokela
Ville
Kaksonen
Max
Koistinen
Aada
Korvenmaa
Nella
Niemi
Leevi
Räyhäntausta
Iiris
Bäck
Oliver
Rajala
Lauri

Real Madrid

Rajala
Juliette
Ekdahl
Eliel
Kalteva
Urho
Hanski
Jaakko
Koivisto
Tobhias
Nylund
Isabel
Saarenpää
Ava
Sevon
Arno
Wasenius
Jimi

Sevilla

Kollin
Akseli
Laurikainen
Peppi
Laurikainen
Helmi
Linnamaa
Markus
Nordström
Emil
Rask
Väinö
Lindberg
Jasper
Penttinen
Jerry
Rosti
Vilma

Valencia

Blobberg
Julius
Heliti
Besfort
Latva
Lotta
Sinisalo
Eetu
Kanninen
Elias
Lindström
Enni
Matinmäki
Aaro
Sormunen
Santtu
Sarakivi
Roope

Celta

Krook
Edvard
Patjas
Akseli
Sahila
Sebastian
Stirkkinen
Ella
Lidberg
Samuel
Somerla
Urho
Eskelinen
SilviaNappulat

Inter

Heimonen
Joel
Lehto
Mikael
Penttinen
Eemeli
Stolpe
Sebastian
Ukkonen
Jalo
Benamar
Emil
Kiviniemi
Eetu
Kiviranta
Tuukka
Rautapää
Joonatan
Rautapää
Saga

Juventus

Aspala
Vanessa
Iivonen
Eemeli
Karppinen
Ella
Korpi
Nooa
Leino
Emil
Ruokonen
Joel
Uusikari
Oliver
Bäck
Alex
Korpi
Nuutti
Mansner
Valtti
Sinisalo
Olavi

Napoli

Eränkö
Elina
Hyttinen
Leevi
Kollin
Iivari
Nurmio
Joona
Stirkkinen
Roope
Vainio
Joel
Haltiala
Daniel
Jokela
Roope
Peräkylä
Alvari
Grönroos
Minni